Domů » obchodnipodminky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro pořadatele akcí, objednatele z řad veřejnosti, fyzické i právnické osoby, firmy, školská a mimoškolská zařízení, umělecké a eventové agentury, města a obce, krajské celky atpod. Objednávka může být uzavřena telefonicky, emailem, písemnou formou, ústní dohodou aj.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky platí pro objednání programu, uměleckých služeb na stránkách www.hopsik.cz , jejichž provozovatelem je: David Juřina, Budovatelů 3074/132, 434 01 Most,  Česká republika; IČO: 66085225, dále uváděn jen jako “dodavatel“.

1.2. Objednávka se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vytvoření a užití uměleckého díla, dále uváděno jen jako “smlouva“, uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění. Za uzavření objednávky se považuje i vyplnění a odeslání objednávkového online formuláře na adrese : www.hopsik.cz/kontakt který má stejný charakter a splňuje stejný smluvní vztah jako písemná smlouva (dále jen objednávkový formulář).

1.3. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti dodavatele a osoby, která si objednává vystoupení a služby, dále je tato osoba uváděná jen jako “objednavatel“. Objednavatel potvrzením objednávky současně stvrzuje, že tyto Obchodní podmínky četl a bez výhrad akceptuje.

1.4. Veškeré vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.5. Součástí smlouvy a Obchodních podmínek je příloha Zásady ochrany osobních údajů, která obsahuje práva a povinnosti dodavatele k odběrateli a naopak a jsou k dohledání na stránkách www.hopsik.cz v sekci GDPR.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Objednavatel objednává u dodavatele vystoupení nebo služby uvedené v Závazné objednávce ( formulář na www.hopsik.cz/kontakt ), které obě strany předem důkladně projednaly a na základě předchozí komunikace obě strany schválily ( do komunikace a projednání patří i telefonická objednávka, e-mail, sms aj.). Proces objednávky je ukončen odesláním jak souhlasu ze strany objednavatele tak potvrzením odeslání k dodavateli. Odesláním objednávky objednavatel prohlašuje, že u dodavatele závazně objednává předem projednané a oběma stranami schválené vystoupení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bez výhrad souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. Dále objednavatel prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, že tyto údaje před odesláním objednávky pečlivě zkontroloval a ručí za jejich pravost.

2.2. Smlouva je mezi objednavatelem a dodavatelem uzavřena na dálku a to v okamžiku, kdy objednavatel obdrží od dodavatele email, v jehož předmětu bude uvedeno “Potvrzení objednávky“.

2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Objednavatel prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se dodavatel zavazuje uskutečnit vystoupení uvedené v objednávce, a objednavatel se zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce nebo předem dohodnutou a smluvenou.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smlouvou se objednavatel zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit, jeden ze tří způsobů úhrady uvedených v následujících bodech 3.2. až 3.4. a výše zálohy dle bodu 3.5. tohoto článku (záloha nemusí být vyžadována). Dodavatel není plátcem DPH a není povinen registrovat tržbu v online režimu tzv. EET. 

3.2. “Převodem – před akci“ – Celková cena bude uhrazena před vystoupením na bankovní účet dodavatele na základě faktury. Pokud částka uvedená na faktuře nebude připsána na bankovní účet dodavatele nejpozději v den splatnosti příslušné faktury, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3.

3.3. “Hotově na místě“ – Celková cena bude uhrazena na místě konání v hotovosti, oproti daňovému dokladu (faktuře a PPD), v den konání akce, před jejím zahájením. 

3.4. “Převodem – po akci‘‚ – Celková cena bude uhrazena po vystoupení na bankovní účet dodavatele na základě faktury. V případě prodlení se zaplacením ceny uvedené v objednávce se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení a smluvní pokutu 10% z celkové ceny uvedené na faktuře.

3.5. “Záloha“ – Dodavatel si vyhrazuje právo na určení výše zálohy za objednaný program. Objednavatel je povinný zaplatit předem dodavateli dopravu. V případě nezaplacení zálohy a dopravy nejpozději v den splatnosti, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3. Záloha nemusí být vyžadována.

3.6. Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení smluvní ceny uvedené v objednávce o částku na nečekaně vynaložené náklady spojené s vykonání smluvené akce. V tomto případě se jedná o parkovné, správní poplatky a mýtné. Tato částka musí být podložená příslušnými doklady a objednavatelem schválena. Objednavatel na tuto částku obdrží dodatečnou fakturu.

4. ODPOVĚDNOST

4.1. Dodavatel v žádném případě nezodpovídá za chování a následky chování účastníků akce, na kterém bude probíhat uskutečněno objednávané vystoupení.

4.2. Dodavatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi a domácími zvířaty. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně zodpovídá po celou dobu vystoupení. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za případné úrazy dětí nebo i zvířat způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Pokud jsou v programu použity balónky, doprovázející osoba je povinna zabezpečit bezpečí dětí i zvířat a to především zabránit vdechnutí nebo snězení části balónku. Účinkující nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

4.3. Objednavatel je povinen osoby vykonávající pracovní výkon dodavatele, dále uváděny jen jako “zaměstnanec“ upozornit a proškolit se zacházení s movitými i nemovitými věcmi na akci, se kterými by mohly tyto osoby přijít do kontaktu a zacházet s nimi (ozvučení, osvětlení, elektronika, vybavení šatny a další). Dodavatel ani jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za škody na majetku objednavatele nebo třetí osoby pokud nebylo takto učiněno.

4.4. V případě nedodržení podmínek uvedené v bodech 4.1. až 4.3. tohoto článku je objednavatel povinen v důsledku škody na zdravý a majetku dodavatele, uhradit tuto škodu do 14-ti dnů ode dne oznámení této skutečnosti a zaslání faktury.

4.5. Program může být přizpůsoben aktuální epidemiologické situaci a podmínkám za zvýšených hygienických podmínek s využitím podpůrných prostředků pokud si to objednatel vyžádá. Podmínky opatření se vždy řídí ústní či písemnou domluvou před akcí nebo na místě.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran nebo způsobem popsaným v následujících bodech 5.2. až 5.6. tohoto článku. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to vyplněním vzorového formuláře s názvem “Odstoupení od smlouvy“ a následné zaslání tohoto dokumentu na adresu dodavatele. Bezplatné zaslání je možné učinit na emailovou adresu s naskenovaným nebo vyfoceným dokumentem.

5.2. Obě strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli smluvních stran (jako je např. vážná nemoc umělce bránící vykonat vystoupení podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena jeho rodiny, autohavárie, porucha vozidla, krádež věcí sloužící k výkonu práce, přírodní katastrofa, či úřední zákaz). Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením.

5.3. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek uvedených výše v bodě 3.2 až 3.6. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

5.4. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením druhé straně. V takovém případě se strana, která odstupuje od smlouvy, zavazuje zaplatit druhé straně do 14 dní veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady. Horní hranice těchto nákladů činní cenu objednaného programu. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele, po uplynutí této stanovené doby, je objednavatel povinný zaplatit smluvní pokutu tzv. storno poplatek dle tabulky níže:

STORNO PODMÍNKY – Odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele:

  • Více než 30 dní před vystoupením = 10% z ceny programu,
  • 30 – 15 dní před vystoupením = 25% z ceny programu,
  • 14 – 8 dní před vystoupení = 50% z ceny programu,
  • 7 a méně dní před vystoupením = 100% z ceny programu.

5.5. Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v důsledku nesplnění podmínek k vystoupení v 6. odstavci, dále porušením bodu 5.6. a vystavení účinkujícího životu ohrožujícím faktorům (cigaretový smog, nebezpečí úrazu atpod.). Dodavatel si v tomto  případě vyhrazuje nárok na zaplacení 100% ceny programu vč. dopravy. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

5.6. Dodavatel si vyhrazuje právo neúčinkovat na politických ani nábožensky orientovaných akcích. V případě objednání vystoupení i přes nevědomost dodavatele, objednavatel dodavatele neupozornil, že se jedná o politickou nebo nábožensky orientovanou akci, má dodavatel právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 5.5.

6. PODMÍNKY K VYSTOUPENÍ

6.1. Objednavatel se zavazuje dodavateli zajistit bez výjimky všechny následující podmínky, které jsou nezbytné k uskutečnění sjednaného vystoupení.

6.2. “Parkovné“ – Objednavatel musí dodavateli zajistit bezplatně, co nejblíže akci jedno parkovací místo pro osobní automobil.

6.3. “Šatna“ – Vhodný prostor pro přípravu vystoupení, kterým se rozumí: uzamykatelná šatna s elektrickou přípojkou na 230V / 220V, kde účinkujícího nebude nikdo rušit v přípravě programu. Dále se objednavatel zavazuje k nenahrávání prostor šatny a to kvůli zabezpečení tajemství o vystoupení. V případě porušení nahrávání je dodavatel oprávněn objednavateli uložit smluvní pokutu ve výši až 5.000 Kč a požadovat o okamžité odstranění nahrávky. V případě zveřejnění nahrávky, pořízené z přípravy vystoupení je dodavatel oprávněn objednavateli uložit smluvní pokutu do výše 50.000 Kč a požadovat o okamžité stažení a zrušení záznamu.

6.4. “Prostor k vystoupení“ – Vhodný prostor pro vystoupení, kterým se rozumí, bezpečný prostor o min. velikosti 4×3 metrů, označený, zastřešený a s elektrickou přípojkou na 230V / 220V.

6.5. Prostor vystoupení i zázemí účinkujících musí být nekuřácký, nezakouřený a kde se teplota vzduchu pohybuje od 20°C do 30°C s hlučností splňující nařízení vlády dle zákona (do 50dB).

6.6. “Dozor dětí“ – V případě, že se na akci vyskytují děti je objednavatel povinný zajistit nad těmito dětmi dozor. Účinkující nemůže při výkonu vystoupení koordinovat a starat se o jednotlivé děti, které se ,,neumí chovat“ nebo jsou příliš mladé. V případě nadměrného vyrušování ze strany nehlídaných dětí je dodavatel oprávněn k předčasnému ukončení své práce.

6.7. V případě škody na majetku nebo zdravý dodavatele, v důsledku zanedbání podmínek k vystoupení a bezpečnosti, popsané v bodech 6.1. až 6.6., nebo jejich opomenutí ze strany objednavatele, je dodavatel oprávněn od objednavatele požadovat zaplacení této škody do 14 dnů ode dne oznámení.

6.8. V průběhu, během programu nebo přímo v probíhajícím programu / představení nelze dělat změny, úpravy nebo jiné další změny které naruší průběh představení. Všechny výše uvedené v bodě 6.8. musí být předem konzultovány buď písemně nebo ústně. 

6.9. Pokud má objednatel nebo návštěvník akce pocit, že je reprodukovaná hudba hlasitá může dodavatel vystoupení uzpůsobit hlasitost na žádost objednatele tak, aby podmínky byly pro obě strany přijatelné, ale pouze v tom případě, že se na tom dohodli již před akcí / vystoupením a proběhla zde zvuková zkouška. Bude-li objednatel zasahovat (a to i při výkonu produkce zasáhne) do vystoupení bez předchozí konzultace s dodavatelem může dodavatel od smlouvy odstoupit kdykoliv během vystoupení a to zkrácením nebo zrušením uměleckého díla / vystoupení / programu aj. Výše uvedený zásah do produkce umělce ze strany objednatele není přípustný a bude sankciován. 

6.10. V případě nedodržení kteréhokoliv z uvedených bodů 6.1. až 6.9., je dodavatel oprávněn k odstoupení od smlouvy podle bodu 5.5.

7. AUTORSKÁ A PRÁVNÍ POVOLENÍ

7.1. Objednavatel potvrzením objednávky dává dodavateli souhlas ke zveřejnění jeho jména, obchodního jména organizace včetně loga nebo znaku organizace na webové stránce dodavatele, která je uvedena v těchto podmínkách shora, na sociálních sítích, které jsou uvedeny na webové stránce dodavatele a na propagačních materiálů akce.

7.2. Objednavatel dává dodavateli povolení k pořizování veškerých audiovizuálních záznamů pro svou potřebu. Veškeré pořízené audiovizuální záznamy (foto, video, zvuk) ze strany dodavatele při vystoupení, jsou ve vlastnictví dodavatele. Dodavatel má od objednavatele souhlas k jejich zveřejnění a užití, pro své potřeby.

7.3. Záznamy pořízené při vystoupením objednavatelem jsou ve vlastnictví objednavatele a k jejich zveřejnění musí dodavatel dát písemný souhlas.

8. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2. Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu ZOOÚ, který je nedílnou součástí obchodních podmínek. Aktuální znění zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněnou na internetových stránkách.

9. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi dodavatelem a objednavatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality služeb poskytovaných dodavatelem.

9.2. Reklamací pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných dodavatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

9.3. Postup vyřizování reklamací:

Objednavatel může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronickou poštou u dodavatele na adrese uvedené výše v bodě 1.1.

Z reklamace musí být zřejmé zejména:

  • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště)
  • předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá
  • komu je reklamace určena
  • datum podání reklamace
  • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí

9.4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 9.3. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

9.5. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednavatelem. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

a) při poštovních zásilkách – den doručení reklamace na adresu dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.

b) při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.

9.6. Ostatní právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

9.7. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

9.8. Dodavatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat a to i bez předchozího upozornění.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1. Aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu bude vždy zveřejněno na těchto internetových stránkách. 

10.2. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti od 21. září 2019 a plně nahrazují předchozí Obchodní podmínky a Reklamační řád.